Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost A T R I U M , s. r. o., IČO 49454960, se sídlem Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod č.j. C 5606 (dále „společnost“), je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na e-mail info@atrium.cz , nebo poštou na adresu sídla společnosti.

Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků zejména pro tyto účely:

  • zodpovězení dotazu či provedení opatření na žádost zákazníka (potenciální zákazníka), např. zaslání nabídky apod.,
  • sjednání schůzky,
  • zaslání katalogu či jiných materiálů,
  • zaslání newsletteru, pokud k němu byl za strany zákazníka udělen souhlas.

Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, protože:

  • pro provedení opatření na žádost zákazníka (potenciálního zákazníka),
  • pro zaslání newsletteru získala od zákazníka souhlas.

Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků zejména v tomto rozsahu:

  • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa.

Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?

Zákazník bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

  • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
  • obchodnímu zástupci správce, zpracovateli, se kterým společnost spolupracuje, zejména společnosti, které jsou uvedeny na internetových stránkách správce a kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů/větší množství zpracovatelů, společnost na žádost zákazníka informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. O konkrétních subjektech a podmínkách bude společnost informovat zákazníky na jejich žádost.

Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?

Společnost bude osobní údaje zákazníka uchovávat pro zodpovězení dotazu či provedení opatření na žádost zákazníka (potenciálního zákazníka), pro sjednání schůzky a zaslání katalogu do odpadnutí tohoto účelu. Osobní údaje pro účel zaslání newsletteru jsou uchovávány po dobu 15 let od udělení souhlasu, případně do odvolání souhlasu, je-li odvolán dříve. Jakmile uplynu doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká jsou práva zákazníka?

Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

Zákazník je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni 21.5.2018